เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ อัพเดต 25ตุลาคม 2564

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Hatalad โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการอย่างระมัดระวังก่อนใช้บริการ ซึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ คำว่า "ผู้ใช้" หมายถึงผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ส่วนคำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายผู้จัดทำเว็บไซต์ Hatalad ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำระบบและเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ ส่วนคำว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน" หมายถึงผู้ใช้บริการ และ Hatalad หรือ Hatalad.com คือระบบเว็บไซต์ที่ให้บริการ
"เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ" นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและใช้ร่วมกับข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ ซึ่งใช้บังคับระหว่าง "เรา" กับท่าน ("ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้")

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้ Facebook กับ Hatalad

 1. - ในการใช้งาน/สร้างบัญชี ใน hatalad ท่านจำเป็นต้องใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เท่านั้น
 2. - เราจะเก็บบันทึก เฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัส ID ของ Facebook ลงในฐานข้อมูล เพื่ออ้างอิงความเป็นเจ้าของบัญชีของ Hatalad
 3. - ภาพโปรไฟล์จาก Facebook API ซึ่งอ้างอิงจากลิงค์ประกอบด้วย ID Facebook ท่าน จะถูกนำไปใช้เป็นภาพโปรไฟล์ของบัญชี Hatalad
 4. - ท่านสามารถออกจากระบบ หรือลบบัญชี Hatalad ของท่าน เมื่อไม่ต้องการใช้งานชั่วคราว หรือ ตลอดไป สามารถเข้าไปจัดการ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ โดยกดที่เมนู ออกจากระบบ หรือ ลบบัญชี
  https://www.hatalad.com/shop/shop.php#delacc

การสมัครเข้าใช้งาน บัญชี และข้อมูล

 1. - เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในลักษณะที่เหมาะสม
 2. - บัญชี hatalad จะเข้าใช้งานผ่านระบบ FACEBOOK เท่านั้น โดย ID จะถูกใช้เป็นตัวยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี
 3. - ข้อมูลต่างๆที่ท่านเพิ่มไว้ในระบบ เช่น รายการสินค้า รายการขาย จะถูกบันทึกใช้งานเฉพาะท่านและผู้ที่ท่านอนุญาติให้ใช้งานร่วมกัน
 4. - เราจะเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูล เฉพาะตามที่ท่านอนุญาติให้เราใช้งานและความเหมาะสม
 5. - เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ ได้รับความยินยอม, ถือว่าได้รับความยินยอม, ความยินยอมไม่จำเป็นสำหรับการประมวลผล
 6. - ท่านสามารถออกจากระบบ / ลบบัญชีของท่าน เมื่อไม่ต้องการใช้งานชั่วคราว หรือ ตลอดไป

1. การยอมรับเงื่อนไข

1.1 การให้บริการบนเว็บ Hatalad.com ป็นการให้บริการแก่ท่านตามเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการให้บริการ") และ "ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้" ซึ่งดูและการใช้งานของท่านผ่านเว็บ hatalad.com
ทั้งนี้ "เงื่อนไขการให้บริการ" อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้บริการ Hatalad.com ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการนี้ นอกจากนี้ ในการใช้บริการ Hatalad ท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบของเราเท่านั้น
1.2 ท่านยอมรับว่าการสร้างรหัสผ่านบัญชี Hatalad และ/หรือการใช้บริการ Hatalad ถือเป็นการยอมรับใน "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ และการใช้ Hatalad ต่อไปภายหลังจากที่มีการทบทวน และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม "เงื่อนไขการให้บริการ" ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขที่ได้มีการทบทวนและแก้ไขแล้วทุกประการนั้น
1.3 เว้นเสียแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกำหนดไว้ไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขใน Hatalad แล้วนั้นให้ถือว่าอยู่ภายใต้ "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ด้วยทั้งสิ้นทุกประการ
1.4 เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงหรือยกเลิก Hatalad (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการนี้) ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไป ได้ตลอดเวลาโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

2. รายละเอียดเกี่ยวกับ Hatalad

Hatalad.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการที่ช่วยบันทึกการขายแบบออนไลน์ โดยสามารถช่วยให้การจดบันทึกออร์เดอร์ จัดการสินค้า/ลูกค้า ได้เร็วและสะดวกมากขึ้น รองรับการพิมพ์ไร้สายด้วยปริ้นเตอร์บลูทูธผ่านมือถือ
ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนใช้บริการ Hatalad ท่านจะใช้งานได้ฟรี และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน โดย Hatalad จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลการขายของท่านไว้ โดยข้อมูลการการขายและข้อมูลส่วนตัวของท่านดังที่กำหนดในข้อ 3 จะถูกเก็บรักษาอย่างดี ทั้งนี้ ดังอธิบายโดยละเอียดในข้อ 6 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

3. ข้อผูกพันในการลงทะเบียน

3.1 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เกี่ยวกับร้านค้าท่านเอง และระบุข้อมูลดังกล่าวลงในแบบฟอร์มร้านค้าใน Hatalad ("ข้อมูลร้านค้าของฉัน")
3.2 คงไว้ และแก้ไขปรับปรุง"ข้อมูลร้านค้า" ให้ตรงตามความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ในทุกขณะ
ทั้งนี้ หากท่านให้ "ข้อมูลร้านค้า" ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเรามีข้อสงสัยว่า "ข้อมูลร้านค้า" ของท่านไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์แล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้บริการ Hatald ของท่านได้ในทันที

4. การลงทะเบียน

4.1 ในการใช้บริการ Hatalad นั้น ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลแก่เราเพื่อใช้ในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน และยินยอมให้เราตรวจสอบด้วยว่า ท่านเป็นเจ้าของร้านค้าที่มีตัวตนอยู่จริง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เราจะมีการตรวจสอบหากจำเป็น
4.2 หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้เพียงพอในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน เรามีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Hatalad ทั้งนี้ ท่านรับรองว่าข้อมูลการลงทะเบียนร้านค้าที่ให้เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
4.3 หากท่านลืม รหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่าน โดยที่ท่านยังไม่ได้ยืนยันตนกับเรา เราไม่สามารถดำเนินการแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนให้ท่านได้
4.4 ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการ Hatalad ท่านต้องมีความสามารถในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถื หรืออุปกรณ์สำหรับเข้าใช้อื่นๆ เป็นต้น
4.5 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บริการ Hatalad หรือการทำรายการต่างๆโดยใช้บริการ Hatalad โปรดส่งข้อสงสัยของท่านมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ตามที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์

5. การยืนยัน

5.1 เมื่อเริ่มต้นการใช้งาน Hatalad ท่านต้องจดบันทึก รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เก็บไว้ให้ดี หากสูญหายหรือไม่สามารถจำหรือนำกลับมาได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5.2 ท่านเห็นด้วยกับวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือความมีตัวตนของท่าน โดยระบบของ Hatalad หากมีความจำเป็นในอนาคต

6. รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน<ฝh4> Hatalad จะแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ท่าน ทางหน้าเว็บ เมื่อเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ท่านต้องจดบันทึกไว้ทั้งสองอย่าง และเก็บไว้ หากจำเป็นต้องใช้ เมื่อท่านไปใช้งานบนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ

7. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้

7.1 เราจะเก็บข้อมูลของท่านที่ท่านได้ใช้บน Hatalad ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใช้อื่นๆ ที่มีเข้ามาใช้บริการ Hatalad
7.2 ภายใต้ข้อ 8(ก)(9) ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นไปภายใต้กฎหมาย หรือตามคำสั่ง หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจ และ/หรือเป็นไปภายใต้ตามความจำเป็นของเราในการที่จะบังคับให้การดำเนินธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม "เงื่อนไขการให้บริการ" ฉบับนี้

8. สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติ และจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

8.1 ปลอม และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใด หรือ ร้านค้าใด เพื่อใช้บริการ Hatalad
8.2 อัพโหลด โพสต์ ป้อนข้อมูล เพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของระบบ Hatalad
8.3 สแปม และ/หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อความเสียหายแก่เว็บไซต์ และ/หรือบริการของ Hatalad
8.4 ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้ช่วงสิทธิ แปลข้อความ ขาย เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับ Hatalad
8.5 ลบคำประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดที่มีใน Hatalad
8.6 ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ วิธีการในการค้นหาหรือเรียกดูเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ ไม่ว่าทั้งในแบบอัตโนมัติ และ/หรือในรูปแบบการสร้างขึ้นด้วยตนเอง เพื่อการเรียกดู หรือทำดัชนี "ขุดข้อมูล" หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ หรือดักโครงสร้างข้อมูล หรือข้อมูลของเว็บไซต์หรือบริการ รวมทั้งเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือบริการของ Hatalad

9. ความรับผิดชอบ

9.1 เราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญเสีย และหรือเสียหายซึ่งตามมา หรือซึ่งบังเอิญเกิดขึ้น หรือซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใด เช่น ความเสียหายแก่บริการทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการ Hatalad เป็นต้น
9.2 เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่ชดใช้ความเสียหาย หากระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ระบบเว็บไซต์ Hatald ได้ใช้งานอยู่ ได้ทำงานผิดพลาด หรือ อุปกรณ์เสียหาย จนข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

10. การสิ้นสุดการบริการ

10.1 หากท่านไม่ต้องการใช้บริการ Hatalad อีกต่อไป ท่านสามารถลบบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา
10.2 เราสามารถระงับการเข้าใช้ Hatalad และสิ้นสุดการใช้บริการ Hatalad ของท่านได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่คำนึงว่าท่านได้รับความเสียหายหรือไม่ และการกระทำดังกล่าวของเราจะไม่ก่อให้เกิดความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย เราสามารถสิ้นสุดการเข้าใช้ Hatalad ของท่านได้ทุกขณะ หากท่านไม่ได้เข้าใช้งานในรอบระยะเวลาหก (1-6) เดือน ในกรณีที่เราระงับการเข้าใช้ Hatalad ของท่าน
- นโยบายความเป็นส่วนตัว & Privacy -